درباره ما


شرکت نورگروپ بیش از نیم قرن است که در حرسه های و در کشور های مختلف فعالیت دارد .

این شرکت توسط برادران نور در شهر هرات افغانستان تاسیس گردیده است

و امروزه در بخش های مختلف فعالیت میکند

  • بخش زراعتی و مالداری
  • بخش ساختمان سازی
  • بخش آهن آلات
  • بخش تولیدی تخم های زاعتی
  • بخش طبی
  • بخش لوازم بهداشتی
  • بخش اموره خیریه

App Integrations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo.

Read more